Sân bay Chu Lai thuộc tỉnh Quảng Nam vị trí ráp gianh với tỉnh Quảng Ngãi, Sân Bay Chu Lai cách Tam kỳ khoảng 32km và Sân Bay