Long Biên là một quận nằm ở phía Đông thành phố Hà Nội. Long Biên là quận duy nhất nằm ở tả ngạn sông Hồng, đồng thời là