Thanh Oai là một huyện nằm ở phía nam thành phố Hà Nội, Việt Nam. Huyện Thanh Oai nằm ở phía nam thành phố Hà Nội, có vị trí địa lý: Phía